Verzet tegen woningbouw quotum van de provincie Gelderland

De gemeenteraad van de gemeente Voorst heeft unaniem de motie “Grond onder de voeten” aangenomen.

De aanleiding tot deze motie is het verlagen van het quotum te bouwen woningen door de provincie. In de motie wordt het College opgedragen samen met regiogemeenten de provincie ervan te overtuigen dat er meer en dus niet minder woningen in het quotum opgenomen moeten worden.

Het nieuwe beleid van de provincie haalt niet alleen een streep door de woningbouwplannen van de gemeentes maar belemmert ook plannen om bestaande gebouwen om te vormen naar woonvoorzieningen voor bijvoorbeeld jongeren en startende gezinnen. En dat terwijl het herbestemmen van gebouwen, mede in relatie tot het verduurzamen van de bestaande voorraad, een landelijke ambitie is. Nu zal dat echter op minder medewerking van lokale overheden kunnen rekenen omdat het ten koste zal gaan van het toch al naar beneden bijgestelde quotum.

Een prima initiatief derhalve wat hopelijk positief uit gaat pakken.

Posted in: